Algemene voorwaarden

 

1 | Algemeen

1.1. Definitie:

JHB airconditioning – verhuur& verkoop van kunstbloem decoraties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nummer 5xxxxx8 (BTW-nr NLxxxxxxxxxB01, gevestigd aan de Beppie Nooystraat 65, 7558 TD Hengelo Ov, hierna te noemen JHB airconditioning

1.2. Toepassing:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met JHB airconditioning. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met JHB airconditioning, voor de uitvoering waarvan door JHB airconditioningderden dienen/kunnen worden betrokken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor eventuele medewerkers van JHB airconditioning. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Afwijkingen:

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4. Nietig zijn:

Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden,blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. JHB airconditioning en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige oftewel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de

oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2 |Uitvoering van de opdracht

JHB airconditioning draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

3 | Levertijd:

3.1. Levertijden:

De door JHB airconditioning opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

3.2. Ingang levertijd:

De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van JHB airconditioning een schriftelijke of per email een bevestiging heeft ontvangen.

4 | Verkregen informatie en documenten

De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in gevalnatuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documentenopenbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

5 | Prijs

5.1. Prijzen:

De opgegeven prijzen zijn in euro's en exclusief B.T.W.

5.2. Opgaaf prijzen:

In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door JHB airconditioning te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

6 | Betaling

6.1. Betaling:

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door JHB airconditioning op de factuur aan te geven wijze.

6.2. Niet-tijdige betaling:

Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.

6.3. Vordering:

Wanneer opdrachtgeverbesluit de te koop staande woning (espresso machine ter verhoging van verkoopkansen) uit de verkoop te halen, blijft de vordering van JHB airconditioning op opdrachtgever bestaan. Of, wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande onderneming(decoratie bloemstukken ter verhoging van verkoopkansen) uit de verkoop te halen, blijft de vordering van JHB airconditioning op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van JHB airconditioning.

7 | Aansprakelijkheid

7.1. Opzet of grove schuld:

JHB airconditioning kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. JHB airconditioning is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid,onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door JHB airconditioninggeleverde dienst(en).

7.2. Geleverde informatie:

JHB airconditioning is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. JHB airconditioning biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.

7.3. Alle gegevens:

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JHB airconditioning aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan JHB airconditioning worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is JHB airconditioning niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan JHB airconditioning zijn verstrekt, heeft JHB airconditioning het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.

7.4. Niet aansprakelijk:

JHB airconditioning is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat JHB airconditioning is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor JHB airconditioning kenbaar behoorde te zijn.

7.5. Gevolgschade:

JHB airconditioning is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schadedoor bedrijfsstagnatie.

7.6. Hoogteaansprakelijkheid:

Indien JHB airconditioning desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

7.7. Aansprakelijkheidtermijn:

Alle aanspraken jegens JHB airconditioning die niet binnen 3 maanden na hun ontstaan zijn ingediend, vervallendoor overschrijding van genoemd 3 maanden termijn.

8 | Overmacht

8.1. Opdracht onmogelijk:

Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt JHB airconditioning ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar JHB airconditioning geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

9 | Klachtenregeling

9.1. Klachten:

Klachten dienen binnen 30dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of per email aan JHB airconditioning kenbaar(www.JHB.nl/vragen) te worden gemaakt, bij gebreke waarvan demogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.

9.2. Gegrond:

Indien een klacht gegrond is, zal JHB airconditioning de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen,tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of per email kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door JHB airconditioning worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. JHB airconditioning zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel| 7 van deze algemene voorwaarden.

10 | Verhuur

10.1 Verhuren:

De opdrachtgever zorgt ingeval van huur van espresso toebehoren en machine van JHB airconditioning voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die espresso machine en/of espresso toebehoren dan ook de geleverde accessoires. De duur van de huur van espresso machine en espresso toebehoren en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst zoals de contractvorm brons, zilver, goud en diamand.

10.2 Nalatigheid:

Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de espresso machine en espresso toebehoren en/of accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever. Deze en andere zaken m.b.t. huur, verhuur en terbeschikkingstelling van zaken van JHB airconditioning zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden Verhuur Diversen.

11 | Diversen

11.1. Behandeling:

JHB airconditioning is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

11.2 Overige voorzieningen:

De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever inde woning en/of bedrijfspand aanwezig zijn en door JHB airconditioning gebruikt kunnen worden.

11.3. Faillissement:

Indien opdrachtgeversurseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is JHB airconditioning gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.

11.4. Geheimhouding:

JHB airconditioning is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift JHB airconditioning tot mededeling verplicht.

11.5. Nederlands recht:

De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en JHB airconditioning is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht ook in het geval een dienst door JHB airconditioning wordt uitgevoerd in een van de bij de EU aangesloten landen.

 

 

 

Contact Informatie

  • E-mail: info@jhbairconditioning.nl
    • Mobiel: 06-10748183

  • JHB airconditioning
  • Adres: Fie Carlsenstraat 90
  •              7558 WC Hengelo Ov